• شماره پروانه وکالت ۱۴۵۱۰
  • کارشناس ارشد حقوقی خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری با ۱۳سال سابقه
  • استاد دانشگاه جامع علمی کاربردی
  • نماینده حقوقی سپاه ناحیه امیرالمومنین
  • مشاور و نماینده حقوقی تعاونی مسکن کارکنان شهرداری تهران
  • مدیر حقوقی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران (ریاست جمهوری)
  • مشاور حقوقی حوزه سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران