تاسیس موسسه غیرتجاری حقوقی و داوری دادگستر شمس تامین در تاریخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۹۹۲۷ به شناسه ملی۱۴۰۰۶۲۵۴۵۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده است.

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیریت عامل منفردا همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.

  • آدرس سایت: http://www.shamstamin.ir